انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات انگلیسی
Concepts or metacognition – What is the issue? Commentary on Stephane Savanah’s ‘‘The concept possession hypothesis of self-consciousness’’

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
Concepts or metacognition – What is the issue? Commentary on Stephane
Savanah’s ‘‘The concept possession hypothesis of self-consciousness’’ 
Kristina Musholt
London School of Economics and Political Science, Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, Houghton Street, London WC2A 2AE, United Kingdom
دریافت
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.73.506.fa
برگشت به اصل مطلب