انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات فارسی
بررسی همبودی اختلال های خلقی و اضطرابی در معتادان جویای درمان و افراد بهنجار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 

نویسنده: پرویزی فرد علی اکبر,بیرشک بهروز,عاطف وحید محمدکاظم,شاکر جلال 

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی همبودی مرضی اختلالهای خلقی و اضطرابی در معتادان بستری و مقایسه آن با افراد بهنجار بود. 
روش: در این پژوهش، 50 نفر معتاد بستری در یک مرکز درمانی غرب کشور با 50 نفر آزمودنی بهنجار که از نظر برخی ویژگیهای جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شده بودند مورد مصاحبه و ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند. ارزیابی و تشخیص همبودی اختلالهای خلقی و اضطرابی در معتادان خود معرف دست کم دو هفته پس از بستری شدن بیمار و فروکش کردن علایم دوره ترک و در پایان دوره سمزدایی با به کارگیری ابزارهای BDI و STAL-Y به عنوان ابزار غربالگری و نیز فهرست وارسی نشانهها بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV و قضاوت بالینی روانپزشک انجام گرفت. 
یافته ها: نتایج نشان داد که 3/72% معتادان مورد بررسی به ترتیب واجد ملاکهای تشخیصی اختلالهای خلقی واضطرابی (غیر از اختلال مصرف مواد) بودند. در میان اختلالهای خلقی و اضطرابی، افسردگی اساسی و اختلال اضطراب منتشر (به ترتیب 66% و 12%) شایع ترین اختلالها بودند. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.72.498.fa
برگشت به اصل مطلب