انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات فارسی
بررسی آزمایشی مشکلات حافظه در مبتلایان به نوع وارسی اختلال وسواسی - اجباری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
نویسنده: محمودعلیلو مجید ,عاطف وحید محمدکاظم,بیان زاده سیداکبر,ملکوتی سیدکاظم 

هدف این پژوهش بررسی مشکلات حافظه ای افراد مبتلا به نوع وارسی اختلال وسواسی- اجباری از نظر حافظه ی رویدادی، سویمندی در حافظه و میزان اطمینان به حافظه است. 

مواد و روش کار: 60 نفر مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری (30 وارسی کننده و 30 شستشو کننده) و 60 نفر به عنوان گروه گواه (30 نفر مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 30 نفر بهنجار) انتخاب شدند. گروه ها از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با گروه وارسی کننده همتا شدند و از نظر نوع افکار و اعمال وسواسی- اجباری با استفاده از سیاهه ی وسواسی- اجباری مادزلی و مصاحبه ی تشخیصی بررسی شدند. حافظه ی آزمودنی ها به کمک دو فهرست از واژه ها (فهرست یادآوری و فهرست بازشناسی. اطمینان) که با بهره گیری رایانه ارایه می شد، بررسی گردید. 

یافته ها: این بررسی نشان داد که گروه ها از نظر میزان یادآوری با یکدیگر تفاوتی ندارند. همچنین وارسی کننده ها، شستشو کننده ها و مضطرب ها نسبت به یادآوری واژه های مرتبط با خطر و تهدید، سویمندی نشان دادند و افراد گروه وارسی کننده به صورت معنی دار اطمینان کمتری نسبت به حافظه ی خود نشان دادند. تلویحات نظری و عملی یافته ها مورد بررسی قرار گرفت. 

نتیجه گیری: مشکلات حافظه ی بیماران وارسی کننده در چهارچوب نظریه های روانشناختی به ویژه دیدگاه شناختی- رفتاری تبیین پذیر است. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.72.496.fa
برگشت به اصل مطلب