انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات فارسی
ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و رویدادهای استرس زای زندگی با افسردگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
نویسنده: بخشانی نورمحم ,بیرشک بهروز, عاطف وحید محم دکاظم, بوالهری جعفر

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط رویدادهای منفی زندگی و سطح حمایت اجتماعی ادراک شده با شدت افسردگی در افراد افسرده و مقایسه آنها با افراد غیرافسرده انجام شده است. 
روش: آزمودنی های پژوهش را 153 نفر (91 بیمار افسرده و 62 نفر غیرافسرده) تشکیل داده اند که به کمک پرسشنامه های رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی، فهرست رویدادهای زندگی و آزمون افسردگی یک مورد ارزیابی قرار گرفته اند. داده های پژوهش به کمک آزمون آماری t و ضریب همبستگی تحلیل شده اند. 
یافته ها: این بررسی نشان داد که بین رویدادهای منفی زندگی و افسردگی، همبستگی مثبت و بین حمایت اجتماعی استرس زای تجربه شده در دو گروه نشان داد که افراد افسرده رویدادهای منفی بیشتری را تجربه کرده اند. افزون برآن، میانگین حمایت اجتماعی ادراک شده نیز در افراد افسرده به طور معنی داری پایین تر از افراد غیرافسرده بوده است. 
نتیجه: به طور کلی نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر رویدادهای منفی زندگی در بروز یا تشدید افسردگی و نقش تعدیل کشنده حمایت اجتماعی در بروز یا تشدید آن است. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.72.494.fa
برگشت به اصل مطلب