انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات فارسی
وضعیت هویتی نوجوانان تهرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
نویسنده: غرایی بنفشه ,عاطف وحید محمدکاظم,دژکام محمود,محمدیان مهرداد

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت هویت ایدئولوژیکی و میان فردی نوجوانان دختر و پسر تهرانی و هم چنین مقایسه ی وضعیت و سبک های هویتی آنان بود. 
مواد و روش کار: این پژوهش پس رویدادی و از نوع مقطعی – توصیفی بوده است. 467 نوجوان تهرانی (235 دختر و 232 پسر) از چهار منطقه ی آموزش و پرورش تهران در مقاطع سوم نظری و پیش دانشگاهی که به روش نمونه گیری خوشه ای – تصادفی انتخاب شده بودند، به کمک پرسش نامه ی فرآیند هویت ایگو و پرسش نامه ی سبک هویت مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون خی دو و تحلیل واریانس تحلیل گردیدند. 
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که نوجوانان تهرانی از نظر هویت ایدئولوژیکی و میان فردی بیشتر از همه در وضعیت مهلت مجاز و کمتر از همه در وضعیت اکتساب بودند. بین وضعیت هویت دختران و پسران تفاوت معنی دار دیده شد و هم چنین بین سبک های هویت با وضعیت های هویتی نیز ارتباط معنی داری به دست آمد. سبک هویت نامتمایز / اجتنابی بیشترین ارتباط را با وضعیت نامتمایز و سبک هویت هنجاری بیشترین ارتباط را با وضعیت تفویض اختیار و سبک هویت اطلاعاتی بیشترین ارتباط را با وضعیت اکتساب نشان دادند. 
نتیجه گیری: نوجوانان تهرانی از نظر وضعیت هویتی کمتر در وضعیت اکتساب و یا سبک اطلاعاتی هستند. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.72.492.fa
برگشت به اصل مطلب