انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات فارسی
عملکرد حافظه سرگذشتی در بیماران دچار اختلال شخصیت مرزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
نویسنده: اکبری دهقی اشرف ,اصغرنژادفرید علی اصغر,غرایی بنفشه

هدف: هدف این پژوهش مقایسه عملکرد حافظه رویدادی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با گروه غیر بیمار بوده است. 
روش: در یک مطالعه پس رویدادی مقطعی، 15 بیمار زن با تشخیص اختلال شخصیت مرزی پس از اجرای پرسشنامه تشخیصی SCID-II با 15 نفر از افراد غیربیمار با آزمون بازیابی حافظه سرگذشتی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون t نمونه های مستقل و آزمون همبستگی استفاده شد. 
یافته ها: این بررسی نشان داد که بین تاخیر زمانی در بازیابی از حافظه شخصی در دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. بین اختصاصی بودن در پاسخ به محرک واژه های ارایه شده و همین طور بین تعداد کلمات به کاررفته در پاسخ به محرک واژه های ارایه شده بین گروه بیمار و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. 
نتیجه گیری: بازیابی از حافظه به صورت بیش کلی گرا در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی احتمالا روشی برای جلوگیری از رفتارهای خودصدمه رسان است که از طریق اجتناب از خاطرات آسیب زا صورت می گیرد و بیش کلی گرایی عملکردی انطباقی برای فرد دارد 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.72.489.fa
برگشت به اصل مطلب