انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات فارسی
سلامت روان و تصادفات جاده ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
نویسنده: غرایی بنفشه ,حسن زاده سیدمهدی,یدالهی زهرا,قلعه بندی فرهاد,علوی کاوه,مشیرپور شیرین

طرح مساله: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعیت سلامت روان رانندگان حرفه ای و غیرحرفه ای در تصادفات منجر به جرح و فوت در جاده های کشور ایران بوده است. 
روش: بدین منظور 453 نفر از رانندگانی که تصادف منجر به جرح یا فوت داشته اند در محل پاسگاه های بین راه و در 24 ساعت اول تصادف به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .کلیه رانندگان پرسشنامه SCL-90 – R و پرسشنامه جمعیت شناختی را تکمیل نمودند. 
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین نمرات پرسشنامه SCL-90 – R دو گروه رانندگان حرفه ای و غیرحرفه ای تفاوت معنی داری دیده نمی شود. هر چند که میانگین نمرات شاخص کلی علایم هر دو گروه رانندگان حرفه ای و غیرحرفه ای بالاتر از نقطه برش برای جمعیت بهنجار (81/0) بود ولی این تفاوت نیز از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین میانگین نمرات ابعاد افکار پارانوئیدی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط بین فردی و افسردگی در هر دو گروه بیشتر از سایر ابعاد بود. بین سابقه استفاده از دارو و تصادفات قبلی در هر دو گروه با نمرات بالاتر از نمره برش در آزمون SCL -90 – R ارتباط معنی داری وجود داشت. 
نتایج: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مشکلات سلامت روان و سابقه مصرف دارو ممکن است با تعداد تصادفات رانندگی مرتبط باشد و احتمالا با مداخلات در این زمینه ها می توان از افزایش این حوادث پیشگیری نمود. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.72.488.fa
برگشت به اصل مطلب