انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- مقالات فارسی
بررسی حافظه سرگذشتی و شواهد عصب روان شناختی در اختلالات وسواسی- اجباری و اضطراب فراگیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
نویسنده: مولایی محمد ,مرادی علیرضا,غرایی بنفشه,افضلی محمدحسن

هدف: نقایص عصب روان شناختی در سبب شناسی اختلال وسواسی- اجباری با شواهد فرآینده ای رو به روست. هدف پژوهش حاضر سنجش و مقایسه حافظه سرگذشتی در اختلالات وسواسی- اجباری و اضطراب فراگیر است.
روش: آزمودنی های این بررسی مقطعی- تحلیلی سه گروه 22 نفری از مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار بودند که پس از همتا سازی در متغیرهای سن، جنسیت، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل وارد مطالعه شدند. 
ابزار: داده های این مطالعه با استفاده از آزمون های تشخیصی اضطراب بک، افسردگی بک II، مقیاس وسواسی- اجباری ییل- براون و مصاحبه ساختار یافته حافظه سرگذشتی به دست آمدند و به وسیله روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. 
یافته ها: نتایج حاکی از تفاوت معنادار میانگین های مورد مقایسه گروه ها در سنجش حافظه سرگذشتی بود. به این ترتیب که گروه وسواسی نسبت به دو گروه دیگر عملکرد ضعیف تری نشان داد (p<0.05). 
نتیجه گیری: به نظر می رسد که وجود نقایص عصب روان شناختی در اختلال وسواسی- اجباری، به عملکرد ضعیف تر حافظه سرگذشتی این بیماران در مقایسه با مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار بینجامد. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.72.484.fa
برگشت به اصل مطلب