انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- اعضاء هیأت مؤسس و مدیره
مسئولین پایگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
اعضاء هیأت مؤسس

آقای دکتر محمد کاظم عاطف وحید 
آقای دکتر حمید یعقوبی 
آقای دکتر مجید محمود علیلو 
آقای دکتر عباس بخشی‏پور رودسری 
آقای دکتر عبدالحکیم تیرگری سراجی 
خانم دکتر فرشته موتابی 
خانم دکتر بنفشه غرایی 
خانم فلورا شادلویی 
آقای مهرداد کاظم‏زاده عطوفی 
آقای عباس رمضانی فرانی

اعضاء هیأت مدیره
 
هیأت مدیره دوره پنجم:
 
آقای دکتر محمدحسن سلیمی (رئیس هیأت مدیره) 
آقای دکتر عباس مسجدی (نایب رئیس) 
خانم دکتر ربابه نوری (دبیر) 
آقای دکتر شهرام وزیری (خزانه‏ دار) 
خانم مریم بختیاری (عضو هیأت مدیره) 
آقای دکتر عسگری (عضو هیأت مدیره) 
خانم دکتر پروانه محمدخانی (عضو هیأت مدیره) 
آقای دکتر محمدعلی مظاهری (عضو هیأت مدیره) 
آقای دکتر حمید پوراعتماد (عضو هیأت مدیره) 
آقای دکتر محسن دهقانی (بازرس اصلی) 
 
هیأت مدیره دوره چهارم: 
 
آقای دکتر حمید یعقوبی - رئیس هیأت مدیره 
آقای دکتر عبدا... امیدی - نایب رئیس 
آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی - دبیر 
آقای دکتر پرویز دباغی - خزانه ‏دار 
آقای دکتر محمد کاظم عاطف وحید - (عضو هیأت مدیره) 
آقای دکتر شهرام محمد خانی - (عضو هیأت مدیره) 
آقای دکتر عباس رمضانی فرانی - (عضو هیأت مدیره) 
خانم پروین داعی پور - (عضو علی البدل هیأت مدیره) 
آقای دکتر حسین شاره - (عضو علی البدل هیأت مدیره) 
آقای سعید اکبری زردخانه - (بازرس اصلی) 
آقای مهدی اکبری - (بازرس علی البدل)
 
هیات مدیره دوره سوم (5 خرداد 1386لغایت 30 خرداد 1389):
 
آقای دکتر محمد کاظم عاطف وحید - رئیس 
خانم دکتر رخساره یکه یزدان دوست - نائب رئیس 
خانم دکتر بنفشه غرایی - خزانه دار 
آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی - دبیر 
آقای دکتر مصطفی ذوالفقاری مطلق - عضو هیأت مدیره (اصلی) 
آقای عباس رمضانی فرانی - عضو هیأت مدیره (اصلی) 
آقای دکتر تورج مرادی - عضو هیأت مدیره (اصلی) 
آقای دکتر عبدالحکیم تیرگری سراجی - عضو هیأت مدیره (علی البدل) 
خانم پروین داعی پور - عضو هیأت مدیره (علی البدل) 
تغییرات دوره سوم: 
خانم دکتر رخساره یکه یزدان دوست - استعفاء: 1387/10/12 
آقای مصطفی ذوالفقاری مطلق - استعفاء: 1388/2/3 
آقای دکتر تورج مرادی - نائب رئیس 
آقای دکتر عبدالحکیم تیرگری سراجی - عضو هیأت مدیره (اصلی)
خانم پروین داعی پور - عضو هیأت مدیره (اصلی) 
 
هیات مدیره دوره دوم (15 اردیبهشت 1383 لغایت 30 اردیبهشت 1386):
 
آقای دکتر محمد کاظم عاطف وحید - رئیس 
خانم دکتر رخساره یکه یزدان دوست - نائب رئیس 
آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی - دبیر 
خانم دکتر بنفشه غرایی - خزانه دار 
آقای دکتر محمود دژکام - عضو هیأت مدیره (اصلی) 
آقای دکتر تورج مرادی - عضو هیأت مدیره (اصلی) 
آقای دکتر مصطفی ذوالفقاری مطلق - عضو هیأت مدیره (اصلی) 
آقای دکتر خیرا... صادقی - بازرس (اصلی) 
آقای دکتر قاسم نظیری - عضو هیأت مدیره (علی البدل) 
آقای دکترحسین داداش زاده - عضو هیأت مدیره (علی البدل) 
آقای دکتر عبدالحکیم تیرگری سراجی - بازرس (علی البدل)
 
هیات مدیره دوره اول (1 اردیبهشت 1381 لغایت 1 اردیبهشت 1383):
 
آقای دکتر محمد کاظم عاطف وحید - رئیس 
آقای دکتر محمود دژکام - نائب رئیس 
خانم دکتر رخساره یکه یزدان دوست - دبیر 
خانم دکتر بنفشه غرایی - خزانه دار 
آقای دکتر علیرضا جزایری - عضو هیأت مدیره (اصلی) 
آقای دکتر مجید محمود علیلو - عضو هیأت مدیره (اصلی) 
آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی - عضو هیأت مدیره (اصلی) 
آقای عباس رمضانی فرانی - بازرس (اصلی) 
آقای دکتر اصغری مقدم - عضو هیات مدیره (علی البدل) 
آقای دکتر حمید یعقوبی - عضو هیات مدیره (علی البدل) 
آقای دکتر عبدالحکیم تیرگری سراجی بازرس - (علی البدل)

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.59.14.fa
برگشت به اصل مطلب