انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- سنجش و اندازه گیری
کمیته سنجش و اندازه گیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/5 | 
اهداف و برنامه های کمیته اخلاق و معیارهای حرفه‏ای 
- تدوین آئین‏نامه داخلی کمیته اخلاق و معیارهای حرفه‏ای 
- برنامه‏ریزی در راستای حمایتهای حقوقی از روانشناسان بالینی 
- برنامه‏ریزی در راستای حمایتهای حقوقی از مراجعه‏کنندگان به متخصصین روانشناسی بالینی 
- فعالیت در جهت پیگیری اجرای قوانین مرتبط با حرفه روانشناسی بالینی 
- رایزنی‏های تخصصی با سایر کمیته‏ها، مسؤولین اجرایی و نهادهای قانونگزار در راستای حفظ حقوق و منافع روانشناسان بالینی و مراجعه‏کنندگان به روانشناسان بالینی 
- رایزنی و تدوین اولیه مقرارت مربوط به حمایتهای بیمه‏ای در زمینه خدمات روانشناسی بالینی 
- پیشنهاد وکیل حقوقی جهت انجام امور حقوقی انجمن روانشناسی بالینی به هیأت مدیره و پیگیری امور حقوقی سایر کمیته‏ها 
- تدوین و پیشنهاد اصول و ضوابط اخلاق حرفه ای روانشناسان بالینی 
- تدوین و پیشنهاد معیارهای صلاحیت حرفه‏ای و اخلاقی روانشناسان بالینی 
- تدوین و پیشنهاد آئین‏نامه ها، مراحل و فرآیند تأیید صلاحیت علمی و حرفهای روانشناسان بالینی 
- تدوین و پیشنهاد سیاستها و آئین‏نامه‏های مربوط به تخلفات حرفه‏ی و اخلاقی روانشناسان بالینی 
- انجام پژوهشهای مربوط به ضوابط اخلاق حرفه ای با همکاری کمیته پژوهش 
- همکاری با سازمانهای ذیربط در تدوین قوانین مربوط به سلامت روان و همکاری با مراجع ذیربط در جهت تدوین قوانین نظارت برفعالیت های حرفه‏ای روانشناسان بالینی 
- همکاری با سایرکمیته‏های دیگر انجمن در جهت ارتقاء سیاستها و اهداف مصوب انجمن

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.112.525.fa
برگشت به اصل مطلب