انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران- دانشگاه ها و موسسات علمی
دانشگاه ها و موسسات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴ | 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

انستیتو روانپزشکی تهران
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان
وزارت بهداشت و درمان

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه اصفهان
دانشگاه الزهرا
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت معلم 
دانشگاه سمنان
دانشگاه شاهد
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
معاونت آموزشی وزارت علوم و تحقیقات
وزارت علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران:
http://irancpa.com/find.php?item=1.102.515.fa
برگشت به اصل مطلب